Ιωάννης Τέγος

Ο Ιωάννης Τέγος με μακρά μελετητική και διοικητική εμπειρία, έχει ασχοληθεί με την εκπόνηση του μεγαλύτερου αριθμού των στατικών και συγκοινωνιακών μελετών του γραφείου, την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, τον γενικό σχεδιασμό, τη διοίκηση και τη διαχείριση δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Έχει αναπτύξει ικανότητα άψογης συνεργασίας με διεθνή γραφεία και έχει εκπονήσει και συντονίσει με επιτυχία μελέτες γεφυροποιίας καθώς και μελέτες σύνθετων έργων με διεθνή συμμετοχή. Είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας εφαρμόζοντας σύγχρονες πρακτικές και διαδικασίες για την ανάπτυξη και επίτευξη στρατηγικών στόχων. Επιπλέον φροντίζει για την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης, στοχεύει στη μείωση του κόστους εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών, βελτιώνοντας την ποιότητα, την παραγωγικότητα και τις επιχειρηματικές διαδικασίες.