Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες

 • METESYSM SA
 • Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη
 • 570 01, Θεσαλλονίκη, Greece
 • T +30 2310 402 322
 • F +30 2310 402 322

Ενεργοί από το 1980, εργαζόμαστε διεθνώς με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Operating since 1980, based in Thessaloniki

and working globally.

Προφίλ

Εταιρεία

Η ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ, εταιρεία αρχιτεκτόνων και συμβούλων μηχανικών, είχε ιδρυθεί στη Θεσσαλονίκη το 1980, ως συνένωση σε ενιαίο σχήμα του γραφείου μελετών ΜΕΤΕ ΕΠΕ, του Αρχιτεκτονικού Τμήματος του γραφείου μελετών ΣΥΣΜ ΟΕ και των συνεργατών τους. Απο το 1995 λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία.

 

Tο δυναμικό του γραφείου, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και τοπογράφοι, πλαισιωμένοι από τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, φτάνει τα 35 άτομα, με εμπειρία τόσο στην εκπόνηση μελετών όσο και στην επίβλεψη της κατασκευής και στην διοίκηση έργων.

Εταιρεία

Τομείς Δραστηριότητας

Το αντικείμενο των εργασιών είναι η εκπόνηση μελετών δημόσιων και ιδιωτικών έργων, η επίβλεψη της κατασκευής και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει:

 • Κτιριακά έργα
 • Αστικό σχεδιασμό και διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων
 • Πολεοδομικές μελέτες
 • Συγκοινωνιακά έργα
 • Γέφυρες, σήραγγες και ειδικά τεχνικά έργα
 • Ειδικές εργασίες κατασκευής

Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία περιλαμβάνουν:

 • Οικονομοτεχνικές μελέτες σκοπιμότητας και πλήρεις προεπενδυτικές μελέτες
 • Σχεδιασμό έργων έως και το στάδιο μελέτης εφαρμογής
 • Τεύχη δημοπράτησης και σύναψης συμβάσεων
 • Διαχείριση συμβάσεων και επιμετρήσεις
 • Διοίκηση έργου
 • Επίβλεψη κατασκευής
 • Εποπτεία, διαχείριση, έλεγχος και έγκριση αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών
Τομείς Δραστηριότητας

Εταιρική Μορφή

Η εταιρεία METE ΣΥΣΜ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων του ΥΜΕ (Reg. No. 87) και διαθέτει σε ισχύ τα ακόλουθα πτυχία:

 • Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (Ε τάξης)
 • Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (Ε τάξης)
 • Στατικές μελέτες (Ε τάξης)
 • Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (Ε τάξης)
 • Μελέτες λιμενικών έργων (Α τάξης)
 • Μελέτες υδραυλικών έργων (Α τάξης)
 • Μελέτες τοπογραφίας (Α τάξης)
 • Γεωτεχνικές μελέτες (Α τάξης)
 • Περιβαλλοντικές μελέτες (Α τάξης)

Σημείωση: Η κατάταξη των τεχνικών εταιρειών συμβούλων ξεκινάει από Α (χαμηλότερη κατηγορία) έως Ε (υψηλότερη κατηγορία). Η εταιρεία είναι επίσης εγγεγραμμένη στον κατάλογο των εγκεκριμένων
συμβούλων του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Αμυνας για τον σχεδιασμό διαβαθμισμένων έργων (Αρ. μητρώου: 4137).

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 123141404000

Εταιρική Μορφή

Διαχείριση Ποιότητας

Η ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001: 2015 και EN ISO 14001: 2015. Η πιστοποίηση / έλεγχος του συστήματος διαχείρισης γίνεται σε ετήσια βάση από το φορέα πιστοποίησης TÜV NORD CERT GmbH (Πιστοποιητικό Καν. αριθ 04-100-030870 και 44-104-081151)

Διαχείριση Ποιότητας

Επικοινωνία

Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες