Νικόλαος Νανούσης

O Nικόλαος Νανούσης διαχειρίζεται συμβάσεις μελετών ή παροχής υπηρεσιών ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαθέτει πείρα μεγαλύτερη των 20 ετών στη μελέτη και τον συντονισμό πολυσύνθετων κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, νέων ή υφιστάμενων. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στο αντικείμενο των χαλύβδινων συνδέσεων. Επικαιροποιεί συνεχώς την τεχνική/επιστημονική του γνώση παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις μέσα από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Επιδιώκει την ικανοποίηση των πελατών και την εδραίωση σταθερών συνεργασιών μαζί τους, διαμορφώνοντας, παράλληλα, αρμονικές σχέσεις με τους συνεργάτες του και αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους.