Περιφερειακή Οδός

Στο πλαίσιο του έργου της αναβάθμισης της υφιστάμενης Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης προτείνεται η κατασκευή Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (Υ.Τ.Λ. – Flyover), δίπλα από την υφιστάμενη Οδό (μεταξύ κόμβου Κ5-Νοσοκομεία και Κ10-Κωνσταντινοπολίτικα) και σε υπερκείμενο επίπεδο. Το έργο πρόκειται να αποσυμφορήσει σημαντικά την υπάρχουσα περιφερειακή, η οποία επίσης αναβαθμιζόμενη θα εξυπηρετεί τις τοπικές κινήσεις και τη βαριά κυκλοφορία.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο και τεχνικά απαιτητικό έργο, που κρίθηκε ως «Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού» που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με Σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Η ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ έχει εκπονήσει τις προκαταρκτικές μελέτες των τεχνικών για το σύνολο του έργου, οι οποίες είναι εγκεκριμένες και συμμετέχει στην εκπόνηση του σταδίου της προμελέτης.
Το σημαντικότερο και πιο ιδιαίτερο τμήμα του έργου αφορά την κατασκευή υπερυψωμένης γέφυρας συνολικού μήκους 4.000 μέτρων μεταξύ των κόμβων Κ6-Νεάπολη και Κ8-Τριανδρία. Στο στάδιο της προμελέτης, το γραφείο μας εκπονεί το πρώτο τμήμα της γέφυρας αυτής (Τεχνικό Τ9α) μήκους 2.000 μέτρων στο τμήμα από Κ6 έως Κ7-Επταπύργιο, κατά μήκος και στα ανάντη της Νέας Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσ/νίκης (πρώην ανατολικής), προς την πλευρά του Σέιχ – Σου. Η χάραξη κινείται οριζοντιογραφικά κατά μήκος ευθυγραμμιών, κυκλικών τόξων με ακτίνες 1.100 – 1.200 μ. και αντιστοίχων καμπυλών συναρμογής, ενώ η ερυθρά της Υ.Τ.Λ. υπέρκειται εκείνης της υφιστάμενης Εσωτερικής Περιφερειακής (και του φυσικού εδάφους στον άξονα της χάραξης) συνήθως κατά 7,0 – 8,0 μ., αλλά και 11,0 – 12,00 μ., εξαιρουμένων των περιοχών δύο κοιλαδογεφυρών με ύψη ερυθράς 25,0 – 30,0 μ. από το φυσικό έδαφος.
Η διατομή διαμορφώνεται κιβωτιοειδής ύψους 2,5 μ. με συνολικό πλάτος 22,2 μ., η οποία εξυπηρετεί αμφίπλευρη κυκλοφορία 2+2 λωρίδων και ΛΕΑ. Το καθαρό πλάτος κυκλοφορίας προκύπτει 9,7 μ. ανά κατεύθυνση με ενδιάμεσο διαχωριστικό άκαμπτο στηθαίο ασφαλείας. Στα άκρα της διατομής προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων αυξημένης ασφαλείας, ηχοπετασμάτων και στύλων οδοφωτισμού. Επίσης, προβλέπεται μόνωση του καταστρώματος με ειδική μεμβράνη και αποχέτευσή του με σωλήνες απορροής διαμήκεις και κατακόρυφους.
Οι φορείς ανωδομής διαμορφώνονται συνεχείς κατά μήκος, με τέσσερα έως πέντε το πολύ ανοίγματα (τάξεως 45,0μ.) και αρμούς συστολοδιαστολής στα άκρα των τμημάτων. Κατά μήκος του τεχνικού των 2.000μ. προκύπτουν συνολικά εννέα ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα, με μήκη από 170,0 μ. έως 235,0 μ. Τα βάθρα είναι μονόστυλα μεταβλητού μήκους αυξανομένου προς την κεφαλή θεμελιωμένα σε φρέατα. Στα βάθρα, στα οποία προβλέπονται αρμοί συστολοδιαστολής, ο φορέας ανωδομής στηρίζεται μέσω εφεδράνων, ενώ στα υπόλοιπα η ανωδομή συνδέεται μονολιθικά με αυτά, στη λογική των “ημιενιαίων” (“halb – ή semiintegralen”) γεφυρών.

Οδικές Κοιλαδογέφυρες Γ2

Πρόκειται για οδική κοιλαδογέφυρα δύο ανεξαρτήτων κλάδων συνολικού μήκους 350,0 μ., πλάτους 14,2 μ. καθενός και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 58,0 μ. Οι φορείς ανωδομής είναι συνεχείς, μονοκυψελικής κιβωτιοειδούς διατομής με μεταβλητό ύψος, μονολιθική σύνδεση στα μεσόβαθρα και κατασκευή με τη μέθοδο της προβολοδόμησης. Η Θεμελίωση έγινε σε φρέατα.

Γέφυρα Γ4

Στο πλαίσιο του έργου αναβάθμισης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος Ν. Ηρακλείου κατασκευάστηκε και παραδόθηκε πρόσφατα στην κυκλοφορία η γέφυρα Γ4 από Χ.Θ. 5+710,99 έως Χ.Θ. 6+150,00 του ΒΟΑΚ. Η ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ εκπόνησε την οριστική μελέτη της γέφυρας και παρείχε υποστήριξη στην ανάδοχο κοινοπραξία κατά την διάρκεια κατασκευής της. Μετά την ολοκλήρωση της γέφυρας η κοινοπραξία κατασκευής συμμετείχε με αυτήν στα Concrete Awards 2019, τα πρώτα βραβεία που δημιουργήθηκαν για να αναδείξουν την αριστεία σε έργα από σκυρόδεμα, που ξεχώρισαν τόσο σε επίπεδο μελέτης, όσο και σε επίπεδο κατασκευής για τη λειτουργικότητα, την πρωτοτυπία, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ικανοποίηση των τελικών πελατών και χρηστών των έργων αυτών. Η γέφυρα Γ4 διακρίθηκε αποσπώντας το αργυρό βραβείο στην Ενότητα Έργων Υποδομής – Οδογέφυρες και Σήραγγες.
Η γέφυρα διαμορφώνεται από συνεχή φορέα πέντε ανοιγμάτων συνολικού μήκους 440,0 μ., στον άξονα της γέφυρας, από χυτό επί τόπου προεντεταμένο σκυρόδεμα. Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προβολοδόμησης με μήκη σπονδύλων 3,5 έως 5,0 μ., ενώ εκπονήθηκε και η απαιτούμενη μελέτη υπερυψώσεων-ταπεινώσεων για την υποστήριξη της κατασκευής.
Η χάραξη κινείται οριζοντιογραφικά κατά μήκος κυκλικού τόξου με ακτίνα 900 μ., ευθυγραμμίας, και αντίστοιχης κλωθοειδούς καμπύλης συναρμογής, ενώ η ερυθρά της οδού βρίσκεται σε ευθυγραμμία, κατά μήκος ανόδου, με κλίση 4,27%, σε ύψη από το φυσικό έδαφος, τα οποία κυμαίνονται από 5,0 έως 31,0 μ. το πολύ, ως επί το πλείστον δε μεταξύ 20,0 και 28,0 μ. στο κεντρικό τμήμα της γέφυρας. Τα καθαρά ύψη των μεσοβάθρων, ανέρχονται σε 15,0 μ., 20,5 μ. και 22,0 μ.. Τα ακραία μεσόβαθρα έχουν διατομή δίδυμων λεπίδων και τα κεντρικά κοίλη ορθογωνική με εξωτερικές διαστάσεις 4,0×6,5 μ., θεμελιώνονται δε σε κεφαλοδέσμους με πασσάλους.
Η διατομή του φορέα είναι μονοκυψελική κιβωτιοειδής, μεταβαλλόμενου παραβολικά ύψους, που κυμαίνεται από 3,0 μ. στα μέσα των ανοιγμάτων έως 6,5 μ. στις περιοχές των μεσοβάθρων, με συνολικό πλάτος 13,75 μ., η οποία εξυπηρετεί μονόπλευρη κυκλοφορία 2 λωρίδων, ΛΕΑ και εκατέρωθεν πεζοδρόμια του δεξιού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου. Στα πεζοδρόμια προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και στύλων οδοφωτισμού. Επίσης, προβλέπεται μόνωση του καταστρώματος με ειδική μεμβράνη και αποχέτευσή του με σωλήνες απορροής διαμήκεις και κατακόρυφους.
Ο φορέας ανωδομής συνδέεται μονολιθικά με τα τέσσερα μεσόβαθρα, εδράζεται δε στα ακρόβαθρα μέσω σημειακών εφεδράνων ολίσθησης (κατακόρυφα) και διατμητικής κλείδας (εγκάρσια οριζόντια), στη λογική των “ημιενιαίων” (“halb – ή semiintegralen”) γεφυρών. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα πλαισιακό σύστημα με αναμενόμενη ικανοποιητική συμπεριφορά στην παραλαβή τόσο των κατακορύφων όσο και των οριζοντίων φορτίων, χωρίς εφέδρανα στα μεσόβαθρα, με αρμούς μόνο στα ακρόβαθρα και με λογικές μετακινήσεις.