Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες

  • METESYSM SA
  • Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη
  • 570 01, Θεσαλλονίκη, Greece
  • T +30 2310 402 322
  • F +30 2310 402 322

Περιφερειακή Οδός

Περιφερειακή Οδός

Λεπτομέρειες Έργου

Στο πλαίσιο του έργου της αναβάθμισης της υφιστάμενης Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης προτείνεται η κατασκευή Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (Υ.Τ.Λ. – Flyover), δίπλα από την υφιστάμενη Οδό (μεταξύ κόμβου Κ5-Νοσοκομεία και Κ10-Κωνσταντινοπολίτικα) και σε υπερκείμενο επίπεδο. Το έργο πρόκειται να αποσυμφορήσει σημαντικά την υπάρχουσα περιφερειακή, η οποία επίσης αναβαθμιζόμενη θα εξυπηρετεί τις τοπικές κινήσεις και τη βαριά κυκλοφορία.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο και τεχνικά απαιτητικό έργο, που κρίθηκε ως «Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού» που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με Σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Η ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ έχει εκπονήσει τις προκαταρκτικές μελέτες των τεχνικών για το σύνολο του έργου, οι οποίες είναι εγκεκριμένες και συμμετέχει στην εκπόνηση του σταδίου της προμελέτης.
Το σημαντικότερο και πιο ιδιαίτερο τμήμα του έργου αφορά την κατασκευή υπερυψωμένης γέφυρας συνολικού μήκους 4.000 μέτρων μεταξύ των κόμβων Κ6-Νεάπολη και Κ8-Τριανδρία. Στο στάδιο της προμελέτης, το γραφείο μας εκπονεί το πρώτο τμήμα της γέφυρας αυτής (Τεχνικό Τ9α) μήκους 2.000 μέτρων στο τμήμα από Κ6 έως Κ7-Επταπύργιο, κατά μήκος και στα ανάντη της Νέας Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσ/νίκης (πρώην ανατολικής), προς την πλευρά του Σέιχ – Σου. Η χάραξη κινείται οριζοντιογραφικά κατά μήκος ευθυγραμμιών, κυκλικών τόξων με ακτίνες 1.100 – 1.200 μ. και αντιστοίχων καμπυλών συναρμογής, ενώ η ερυθρά της Υ.Τ.Λ. υπέρκειται εκείνης της υφιστάμενης Εσωτερικής Περιφερειακής (και του φυσικού εδάφους στον άξονα της χάραξης) συνήθως κατά 7,0 – 8,0 μ., αλλά και 11,0 – 12,00 μ., εξαιρουμένων των περιοχών δύο κοιλαδογεφυρών με ύψη ερυθράς 25,0 – 30,0 μ. από το φυσικό έδαφος.
Η διατομή διαμορφώνεται κιβωτιοειδής ύψους 2,5 μ. με συνολικό πλάτος 22,2 μ., η οποία εξυπηρετεί αμφίπλευρη κυκλοφορία 2+2 λωρίδων και ΛΕΑ. Το καθαρό πλάτος κυκλοφορίας προκύπτει 9,7 μ. ανά κατεύθυνση με ενδιάμεσο διαχωριστικό άκαμπτο στηθαίο ασφαλείας. Στα άκρα της διατομής προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων αυξημένης ασφαλείας, ηχοπετασμάτων και στύλων οδοφωτισμού. Επίσης, προβλέπεται μόνωση του καταστρώματος με ειδική μεμβράνη και αποχέτευσή του με σωλήνες απορροής διαμήκεις και κατακόρυφους.
Οι φορείς ανωδομής διαμορφώνονται συνεχείς κατά μήκος, με τέσσερα έως πέντε το πολύ ανοίγματα (τάξεως 45,0μ.) και αρμούς συστολοδιαστολής στα άκρα των τμημάτων. Κατά μήκος του τεχνικού των 2.000μ. προκύπτουν συνολικά εννέα ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα, με μήκη από 170,0 μ. έως 235,0 μ. Τα βάθρα είναι μονόστυλα μεταβλητού μήκους αυξανομένου προς την κεφαλή θεμελιωμένα σε φρέατα. Στα βάθρα, στα οποία προβλέπονται αρμοί συστολοδιαστολής, ο φορέας ανωδομής στηρίζεται μέσω εφεδράνων, ενώ στα υπόλοιπα η ανωδομή συνδέεται μονολιθικά με αυτά, στη λογική των “ημιενιαίων” (“halb – ή semiintegralen”) γεφυρών.

Δεδομένα & Στοιχεία

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Πελάτης

Εγνατία Οδός ΑΕ

Μελέτη

Προκαταρκτική

Κλίμακα

< 10 km

Κατηγορίες

Συγκοινωνιακά Έργα,Εργα Υποδομών

01_section-1-2_4-3
02_section-3
03_egkarsia-1
04_egkarsia-detail_4-3

εγκάρσια τομή κοντά σε μεσόβαθρο (αμφικλινής διατομή)

εγκάρσια τομή κοντά σε μεσόβαθρο (μονοκλινής διατομή)

εγκάρσια τομή και κάτοψη μεσόβαθρου

λεπτομέρεια εγκάρσιας τομή

Βασικοί συνεργάτες σε αυτό το έργο

Ιωάννης Τέγος

Πολιτικός Μηχανικός

Ηλίας Παπαδόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Δίγκας

Πολιτικός Μηχανικός

Επικοινωνία

Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες