Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες

  • METESYSM SA
  • Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη
  • 570 01, Θεσαλλονίκη, Greece
  • T +30 2310 402 322
  • F +30 2310 402 322

Γέφυρα Γ4

Γέφυρα Γ4

Λεπτομέρειες Έργου

Στο πλαίσιο του έργου αναβάθμισης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος Ν. Ηρακλείου κατασκευάστηκε και παραδόθηκε πρόσφατα στην κυκλοφορία η γέφυρα Γ4 από Χ.Θ. 5+710,99 έως Χ.Θ. 6+150,00 του ΒΟΑΚ. Η ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ εκπόνησε την οριστική μελέτη της γέφυρας και παρείχε υποστήριξη στην ανάδοχο κοινοπραξία κατά την διάρκεια κατασκευής της. Μετά την ολοκλήρωση της γέφυρας η κοινοπραξία κατασκευής συμμετείχε με αυτήν στα Concrete Awards 2019, τα πρώτα βραβεία που δημιουργήθηκαν για να αναδείξουν την αριστεία σε έργα από σκυρόδεμα, που ξεχώρισαν τόσο σε επίπεδο μελέτης, όσο και σε επίπεδο κατασκευής για τη λειτουργικότητα, την πρωτοτυπία, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ικανοποίηση των τελικών πελατών και χρηστών των έργων αυτών. Η γέφυρα Γ4 διακρίθηκε αποσπώντας το αργυρό βραβείο στην Ενότητα Έργων Υποδομής – Οδογέφυρες και Σήραγγες.
Η γέφυρα διαμορφώνεται από συνεχή φορέα πέντε ανοιγμάτων συνολικού μήκους 440,0 μ., στον άξονα της γέφυρας, από χυτό επί τόπου προεντεταμένο σκυρόδεμα. Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της προβολοδόμησης με μήκη σπονδύλων 3,5 έως 5,0 μ., ενώ εκπονήθηκε και η απαιτούμενη μελέτη υπερυψώσεων-ταπεινώσεων για την υποστήριξη της κατασκευής.
Η χάραξη κινείται οριζοντιογραφικά κατά μήκος κυκλικού τόξου με ακτίνα 900 μ., ευθυγραμμίας, και αντίστοιχης κλωθοειδούς καμπύλης συναρμογής, ενώ η ερυθρά της οδού βρίσκεται σε ευθυγραμμία, κατά μήκος ανόδου, με κλίση 4,27%, σε ύψη από το φυσικό έδαφος, τα οποία κυμαίνονται από 5,0 έως 31,0 μ. το πολύ, ως επί το πλείστον δε μεταξύ 20,0 και 28,0 μ. στο κεντρικό τμήμα της γέφυρας. Τα καθαρά ύψη των μεσοβάθρων, ανέρχονται σε 15,0 μ., 20,5 μ. και 22,0 μ.. Τα ακραία μεσόβαθρα έχουν διατομή δίδυμων λεπίδων και τα κεντρικά κοίλη ορθογωνική με εξωτερικές διαστάσεις 4,0×6,5 μ., θεμελιώνονται δε σε κεφαλοδέσμους με πασσάλους.
Η διατομή του φορέα είναι μονοκυψελική κιβωτιοειδής, μεταβαλλόμενου παραβολικά ύψους, που κυμαίνεται από 3,0 μ. στα μέσα των ανοιγμάτων έως 6,5 μ. στις περιοχές των μεσοβάθρων, με συνολικό πλάτος 13,75 μ., η οποία εξυπηρετεί μονόπλευρη κυκλοφορία 2 λωρίδων, ΛΕΑ και εκατέρωθεν πεζοδρόμια του δεξιού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου. Στα πεζοδρόμια προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και στύλων οδοφωτισμού. Επίσης, προβλέπεται μόνωση του καταστρώματος με ειδική μεμβράνη και αποχέτευσή του με σωλήνες απορροής διαμήκεις και κατακόρυφους.
Ο φορέας ανωδομής συνδέεται μονολιθικά με τα τέσσερα μεσόβαθρα, εδράζεται δε στα ακρόβαθρα μέσω σημειακών εφεδράνων ολίσθησης (κατακόρυφα) και διατμητικής κλείδας (εγκάρσια οριζόντια), στη λογική των “ημιενιαίων” (“halb – ή semiintegralen”) γεφυρών. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα πλαισιακό σύστημα με αναμενόμενη ικανοποιητική συμπεριφορά στην παραλαβή τόσο των κατακορύφων όσο και των οριζοντίων φορτίων, χωρίς εφέδρανα στα μεσόβαθρα, με αρμούς μόνο στα ακρόβαθρα και με λογικές μετακινήσεις.

Δεδομένα & Στοιχεία

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Πελάτης

Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Μελέτες

Μελέτη Υπερυψώσεων, Παρακολούθηση Κκατασκευής

Προϋπολογισμός

6.915.000,00€

Κλίμακα

< 10 km

Κατηγορίες

Εργα Υποδομών

01_section3-16x9
02-section2_4-3
03-plan&section3_4-3

Key people behind this project

Νικόλαος Χαλάτης

Πολιτικός Μηχανικός

Ηλίας Παπαδόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός

Αριστοτέλης Τοκατλίδης

Πολιτικός Μηχανικός

Ζωή Αντωνοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός

Παναγιώτης Δίγκας

Πολιτικός Μηχανικός

Θανάσης Τζαναβάρης

Πολιτικός Μηχανικός

Ουρανία Κατοπόδη

Πολιτικός Μηχανικός

Επικοινωνία

Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες