Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες

  • METESYSM SA
  • Λέοντος Σοφού 20, Θέρμη
  • 570 01, Θεσαλλονίκη, Greece
  • T +30 2310 402 322
  • F +30 2310 402 322

Κοιλαδογέφυρα Τ12

Κοιλαδογέφυρα Τ12

Λεπτομέρειες Έργου

Πρόκειται για σιδηροδρομική κοιλαδογέφυρα διπλής γραμμής συνολικού μήκους 800,0 μ., πλάτους 13,9 μ. και μεγίστου ύψους μεσοβάθρου 38,7 μ. Ο φορέας ανωδομής είναι συνεχής, νοκυψελικής κιβωτιοειδούς διατομής με κεκλιμένες παρειές και πρόβλεψη σεισμικής μόνωσης μεταξύ φορέα και βάθρων (υδραυλικοί αποσβεστήρες και ελαστομεταλλικά εφέδρανα με πυρήνα μολύβδου). Η Θεμελίωση έγινε σε πασσάλους, τμηματική κατασκευή φορέα ανωδομής (φάσεις) με τη μέθοδο του προωθούμενου ικριώματος.

Δεδομένα & Στοιχεία

Θέση

Νέα Σιδηροδρομική Γραμμή Θεσσαλονίκης - Ειδομένης στον Αξιό Ποταμό

Πελάτης

ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ

Κλίμακα

< 10 km

Προϋπολογισμός

26.573.000 €

Μελέτη

Στατική Οριστική Μελέτη

Κατηγορίες

Συγκοινωνιακά Έργα

00_zoom-a-tmima_4-3
01_ENALLAKTIKH-zoom_16-9
02_mikotomi-2_16-9
03_ekarsia-2_4-3
04_detail-egkarsias-b&w_4-3

οριζοντιογραφία τμήμα 1

οριζοντιογραφία τμήμα 2

μηκοτομή, μήκος 40,0m +16 x 45,0m + 40,0m = 800,0m

εγκάρσια τομή

λεπτομέρεια

Βασικοί συνεργάτες σε αυτό το έργο

Νικόλαος Χαλάτης

Πολιτικός Μηχανικός

Ηλίας Παπαδόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός

Αριστοτέλης Τοκατλίδης

Πολιτικός Μηχανικός

Επικοινωνία

Νέες συνεργασίες

Eυκαιρίες καριέρας

Γενικές πληροφορίες